آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد


دارای گواهینامه تائید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد

کالیبراسیون جرم ،فشار، حجم ، ابعاد و نیرو

 شرکت ابزارسنجش البرزنوین موفق به افزایش اسکوپ کاری خود در زمینه های دما و رطوبت ، زمان و شیمی شده است.