مشخصات1 - کیفیت نتایج ارائه شده در گواهینامه کالیبراسیون تا چه حد قابل قبول واقع شده است ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

2 - اطلاعات مندرج در سر فصل گواهینامه کالیبراسیون تا چه حدمیزان قابل استفاده کاربردی می باشد ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

3 - تا چه حد از نحوه سویس و تمیز کاری تجهیزات ارسالی رضایت داشته اید ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

4 - نحوه بسته بندی و تحویل تجهیزات تا چه حد مورد تایید شما می باشد ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

5 -درجه رضایتمندی شما از زمان عودت تجهیزات اندازه گیری چقدر است ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

6 - کلیه خدمات ارائه شده (گواهینامه ، برچسب کالیبراسیون ، وضعیت ظاهری تجهیز) تا چه حد بدون نقص می باشد ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

7 - هزینه های کالیبراسیون این شرکت در مقایسه با شرکت های دیگر کایبراسیون تا چه حد مورد تایید است ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

8 - نحوه برخورد کارکنان اعم از پرسنل ارسال و دریافت تا کارشناسان و مدیریت شرکت تا چه میزان در جلب رضایت شما موفق بوده است ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

9 - در صورت استفاده از خدمات مشاوره ای کارشناسان این شرکت رضایتمندی شما از این خدمات به چه میزان بوده است ؟

ضعیف متوسط خوب عالی

10 - با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده میزان تمایل شما برای استفاده از خدمات کالیبراسیون در محل چقدر می باشد ؟

ضعیف متوسط خوب عالی