واحد آموزش و مشاوره

ارائه مشاوره در زمینه تجهیز آزمایشگاه های کالیبراسیون

ارائه مشاوره در زمینه خرید تجهیزات

تعمیر تجهیز و ارتقا دستگاه های کالیبراسیون