پیام روز جهانی استاندارد منتشر شد

استانداردها، تراز كننده ميدان رقابت

دكتر حامدون تور ITUدبيركل
تري هيل ISOرئيس
دكتر جونجي نُمورا IECرئيس
 
ما در جهاني زندگي ميكنيم كه دستخوش دگرگونيهاي ژرف در تمام سطوح می باشد. . نظامهاي اقتصادي هيچگاه تا به اين حد به يكديگر وابسته نبوده اند. امروزه كالاهايي كه در يك بازار مصرف ميشوند ديگر "ساخت يك كشور نيستند" آنها "جهاني ساخته شده اند". پيش از آنكه كالاها یی به دست مصرف كننده نهايي برسند، از كشورهاي مختلفي عبور ميكنند كه نيروي كار انساني يا تجهيزات مورد استفاده در آن ها اسباب افزودن ارزش به محصول نهايي ميشوند.
بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط كه از استانداردهاي بين المللي بهره مي گيرند، اخذ گواهي براي محصوال خود را آسانتر يافته و از قدرت رقابتي بهتر و امكان فروش در هر نقطه اي از جهان برخوردارميشوند. با استفاده از استانداردهاي بين المللي، بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط قادر خواهند بود در زنجيره ارزش جهاني حضور داشته باشند و از مزيت انتقال فناوري سود برند.
كشورهايي كه استانداردهاي بين المللي را در سياستها و مقررات خود وارد كرده اند بهتر ميتوانند از مردم  خود محافظت نمايند و براي انتخاب كالاهاي با كيفيت فرصت بيشتري به آنان ارايه دهند.