دور و زمان

 تائید صلاحیت آزمایشگاه ابزارسنجش در زمینه دور و زمان

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه ±

گستره اندازه گیری

کمیت ، دستگاه اندازه گیری

   

دور و زمان سنجی

0.02% RD

Up to 10000 rpm

دور سنج نوری و تماسی

0.02% RD

Up to 10000 rpm

تجهیزات دوران کننده

0.006sec

Up to 24 h

تایمر و کرنومتر