ازمایشگاه ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعادی در زمینه های زیرارائه خدمات می نماید:

 

 

 

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه ±

گستره اندازه گیری

کمیت ، دستگاه اندازه گیری

 0.09+0.002L(mm)) µm)

Up to 200 mm

انواع کولیس

 0.5+0.014L(mm)) µm)

200to 1000 mm

 0.09+0.002L(mm)) µm)

Up to 200 mm

انواع میکرومتر

 0.5+0.014L(mm)) µm)

200to 1000 mm

 0.09+0.002L(mm)) µm)

Up to 200 mm

ارتفاع سنج

 0.5+0.014L(mm)) µm)

200to 1000 mm

 0.09+0.002L(mm)) µm)

Up to 200 mm

عمق سنج

 0.5+0.014L(mm)) µm)

200to 1000 mm

 0.09+0.002L(mm)) µm)

Up to 100 mm

ضخامت سنج

 0.09+0.002L(mm)) µm)

Up to 200 mm

ساعت اندازه گیری

1µm

Up to 2 mm

ساعت اندازه گیری اهرمی

 0.09+0.002L(mm)) µm)

Up to 200 mm

پراب LVDT, LDT

2µm

کلیه ابعاد

R سنج

2µm

Up to 25 mm

شابلون دنده و گام

0.02mm

Up to 2000 mm

خط کش

1µm/m

کلیه ابعاد

تراز

1µm

Up to 400 µm

گونیا

20Sec

Up to 360º

زاویه سنج

1µm

Up to 2000 µm

ضخامت سنج پوشش

1µm

Up to 2000 µm

فیلم ضخامت سنج پوشش

1µm

کلیه ابعاد

الک آزمایشگاهی

0.05mm

Up to 5 m

متر نواری

0.1µm

محور x,y

پروفایل پرژکتور و میکروسکوپ

1µm

Up to 100 mm

گریندوپک ، گریندومتر

1µm

Up to 100 mm

اپلیکاتور ، کریپتومتر

2µm

Up to 8 mm

فلوکاپ ، فوردکاپ (ابعادی)

1µm

Up to 5 mm

کراس کات

2µm

Up to 50 mm

گیج های کنترلی ابعادی

10µm

50to 500 mm

 

0.1µm

Up to 100 mm

ضخامت سنج آلتراسونیک

0.2µm

100to 500 mm

 

1µm

Up to 2.5 mm

فیلر