آزمایشگاه حجم و شیمی

   

حجم سنجی

0.01ml to 0.2ml

10ml to 20L

پیمانه های تجاری وصنعتی

0.2ml to 25ml

20L to  250L

     

0.0001ml

10µl to 210 ml

ظروف حجمی استاندارد وانواع ظروف آزمایشگاهی
( فوردکاپ/ استوانه مدرج/ پیکنومتر/پیپت ها/بالن/
سمپلر/ بالون حجمی و... )

0.001ml

210ml to 1200 ml

0.01ml

1200ml to 6100 ml

0.1ml

6100ml to 22000 ml

   

شیمی

0.02PH

Up to 14 PH

PH متر

0.1mv

(-400 to 400) mv